چاپ کردن این صفحه

از راديو فرهنگ همراه هستم با استاد موسيقى پرويز مريخى و برنامه اولدسانگس

چون هر يكشنبه از راديو فرهنگ همراه هستم با استاد موسيقى آقاى پرويز مريخى و با برنامه پرشنونده اولدسانگس ، اين هفته زادروز الويس پريسلى در هشتادو يكسالگى او بود و اگر الويس زنده بود حشن

بزرگى برايش تدارك ديده ميشد ، ياد او را هم گرامى داشتيم و چند ترانه خاطره انگيز از خوانندكان ديگر پخش گرديد

رسانه