چاپ کردن این صفحه

گفت و شنود راديو فرهنگ با دكتر مهدى خزعلى از سراى قلم در مورد انتخابات رياست جمهورى


دكتر خزعلى با غير دمكراتيك بودن انتخابات در همه دوره هاى جمهورى اسلامى اشاره داشتند كه بجز دوره اول كه آقاى بنى صدر بشكل مستقل توانست كانديداهاى حزب جمهورى كه حزب حاكم بود شكست دهد و پس از

بركنارى وى بود كه حاكميت احساس نگرانى كرد و پس از مجلس سوم كه جناح راست رهبرى را در دست گرفت و شوراى نگهبان با تفسير غلط خود و نظريه ضد حقوق بشرى و تفسيرى اشتباه نظارت استصوابى را به اجرا گذاشت ، در اين گفتگو دكتر خزعلى به راهكارهاى گوناگون اين دوره از انتخابات اشاره نمود كه از جمله راى دادن به كانديدهاى رد صلاحيت شده بود ، به نقش آقاى هاشمى در به قدرت رسيدن خامنه اى و ساير دوره هاى انتخاباتى سخن بميان آورده شده ، توجه دوستان را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم

آخرین ویرایش در یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 14:23

رسانه