چاپ کردن این صفحه

بخش شانزدهم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى :

بخش شانزدهم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى : اين هفته همراه هستيم با منيژه دخت افراسياب و داستان پيشگام شدن منيژه در ابراز عشق به بيژن پهلوان ايرانى و ادامه داستان ، هفته گذشته

بانو گشسپ دخت دلاور و خردمند رستم كه همسر گيو پهلوان و مادر بيژن ميباشد را بر شمرديم و بهره گرفته ام از داستان بانو گشسپ نامه با تصحيح بانو روح انگيز كراچى و شرح پيوند گرفتن بانو با گيو و همچنين پرورش دادن فرامرز برادر كوچكش توسط او و همچنين دلاوريهاى بانو ، در هفته هاى پيش نيز از فرنگيس همسر سياوش و مادر كيخسرو ، دخت خردمند افراسياب ، شرح فداكارى ، وفادارى ، از جان گذشتگى و عشق او را به فرزند و همسر سخن گفتيم كه در اين سلسله گفتارها پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستن كه پرستنده ايرج بود و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره داشتم ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، و دو هفته گذشته در پيوند با بانوى بانوان شاهنامه ( البته به باور من ) سخن گفتم كه سيندخت يا سئين دخت نام داشت ، مادر بزرگ رستم و مادر رودابه و همسر مهراب كابلى كه پيام آور صلح است و با نقش شايسته خود از جنگ جلوگيرى ميكند و سپس از تهمينه دخت شاه سمنگان نام برديم كه از رستم در يك شب رويايى بار دار ميشود و سهراب زاده ميشود و سپس ازگردآفريد دخت دلاور گژدَهَم فرمانده سپيد دژ و نبرد گردآفريد با سهراب سخن گفته شد و سپس ازمادر برزو كه از داستانهاى الحاقى شاهنامه ميباشد نام برديم كه در منظومه بسيار شيوا و دلنشين برزونامه كه عطايى رازى در سده پنجم به نظم آورده نام مادر برزو كه همسر سهراب بوده شهرو آورده شده ، در ادامه از بانوى حماسه ساز ديگرى نام برده سد كه جريره نام اشت ، همسر سياوش و مادر فرود و دخت پيران ويسه و از فرنگيس مادر بزرگترين پادشاه آرمانى شاهنامه كه كيخسرو ميباشد و امشب از بانو گشسپ سخن خواهيم گفت ، پيروز باشيد

آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 مهر 1394 ساعت 21:02

رسانه