چاپ کردن این صفحه

الهام رسول باقى خبرنگارو فعال مدنى به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب فرا خوانده شد


الهام رسول باقى از سال ٩٣ فعالیت خود را از کانون وکلا شروع کرد و در تجمع های لاستیک دنا ، زندان اوین و کانون صنفعی ملعمان شرکت داشته ، وى در مراسم کشته شدگان ٨٨ و ٧٨ حضور فعال داشته و در بیانه های آزادی زندانيان سیاسی و براى آزادى آنها نقش داشته وهمچنين برای کودکان کار فعالیت مجازی نموده

و در ٢٣ اردبهشیت ٩٥ به همراه شیما بابایی و محمود مصمومی مقابل لاستیک دنا در تجمعى كه برای حمایت از استاد محمدعلى طاهری تشكيل شده بود بازداشت شده و پس از آزادی احضار شدم اوین و وزارت اطلاعات احضار گرديده ولی تفهیم اتهام نميشود و بار آخر بهمن ماه سال گذشته ( ٩٥ )احضار ميشود و در اوین بازپرس حسینی به وى گفته حکم تعليقى دارد و مدت آن مشخص نگرديده ، روز جارى ١٣ خرداد بنابر احضاريه صادر شده ، الهام رسول باقى در تاريخ ١٠ تیر به دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقیسه فراخوانده شده است