چاپ کردن این صفحه

دكتر مهرناز حقیقی كنشگر مدنى به بند زنان زندان اوین منتقل شد

مأموران امنیتى روز نخست اسفندماه سال ٩٥به بهانه آوردن بيمار به منزل دكتر مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی مراجعه و ايشان را در مقابل منزل خود بازداشت كردند و پس از مدتى بيخبرى از وضعيت و دلايل بازداشت این

فعال مدنی وى به زندان اوين منتقل گرديد ، پس از مراحل بازجويى و با گذشت ٧٠ روز از بازداشت مهرناز حقيقى اين کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس وى به بند زنان زندان اوین منتقل شد.