چاپ کردن این صفحه

حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی 21-06-2015 قسمت ششم

درود : بخش ششم از جستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از

سيماى رهايى كه در ادامه هفته هاى گذشته پس از شهرناز و ارنواز با حماسه سمن ناز آشنا شديم و سپس فرانك كه فرخنده و خردمند و مادر فريدون و آنگاه با سهى و آرزو و آزاده كه همسران تور و سلم و ايرج بودند و سپس با ماه آفريد كه پرستنده ايرج بود و پس از كشته شدن ايرج بدست سلم و تور كه برادران او بودند فريدون متوجه ميشود كه ماه آفريد از ايرج بار داراست

و پس از دوران باردارى دخت ماه چهرى از او زاده ميشود كه تا هنگام شوى جستن با پشنگ پيوند گرفته ميشود و سرانجام منوچهر يا مينو چهر كه منوش چهر هم گفته شده از او به يادگار ميماند ، منوچهر در اصل نوه دخترى ايرج ميباشد ، امشب پس از اينكه منشور حقوق بشرى منوچهر را بر شمردم به نهمين بانويى كه در شاهنامه از او ياد شده اشاره خواهم داشت ، همسر سام كه مادر زال ميباشد و مادر بزرگ رستم ، به مهر و شادى ميسپارمتان

رسانه