چهارشنبه 26 تير 1398 Wednesday 17 July 2019 14 ذی‌القعده 1440
خبرهای تازه

اطلاعیە شماره یک کمیتە حمایت از حقوق مدنی ،سیاسی وقانونی رامین حسین پناهی


هم میهنان ،مردم آزاده ایران و کردستان ،بشریت مترقی ،نهاد و سازمانهای مدافع زندانیان ،شورای جهانی حقوق بشر،
اتحادیە اروپا ،پارلمان اروپا ومجامع جهانی حقوق بشر،
‎‎گزارش ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل
چنانکە میدانید و از طریق رسانەهای همگانی آگاە گردیدەاید که درتاریخ ٢٣/٦/

٢٠١٧ درشهر سنندج مرکز استان کردستان درگیری بە وقوع پیوست که در این درگیری سە تن از نیروهای حزب کوملە کردستان ایران جان باختەاند و یک نفر دیگر بنام «رامین حسین پناهی» در حالی کە زخمی بود دستگیر گردید. پس از این درگیری نیروهای نظامی و اطلاعاتی در یک اقدام گستردە خانوادە و نزدیکان کشتە شدەگان و خانوادە حسین پناهی را بازداشت نمودەاند.
ما خواهان پایان این بازداشت های غیر قانونی و آزادی بی قید و شرط کلیە بازداشت شدگان این حادثە هستیم.
خواهان رفع محدودیت های غیر قانونی و تبعید ناخواستەو بازداشت خانگی بستگان این این رخداد هستیم.
طبق کیلە قوانین جهانی و کنواسیونهای معتبر باید خانوادە زندانی از وضعیت زندانی اگاە و مطلع گردند بنابراین باید دستگاهای امنیتی و اطلاعاتی شرایط دیدار خانوادە رامین حسین پناهی را فراهم نمایند این حق قانونی و بدیهی خانوادە حسین پناهی میباشد.
بازگشت رامین بە بیمارستان و نگهداری وی در بیمارستان تا مداوای کامل و ضمانت سلامتی نامبردە .
ممنوعیت هرنوع تحقیقات و بازپرسی تا بهبود کامل رامین حسین پناهی.
هرگونە بازجوی درشرایط جسمی کنونی رامین از مصادیق بارز شکنجە محسوب خواهد شود.
ممنوعیت هرگونە شکنچە جسمی و روحی.
فراهم نمودن امکان دسترسی زندانی بە وکیل از حقوق قانونی نامبردە میباشد.
کمیتە حمایت از حقوق مدنی سیاسی و قانونی زندانی رامین حسین پناهی
٢٧ //٦/٢٠١٧

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top